GDPR - Poučení o zpracování osobních údajů

 

Poučení o zpracování osobních údajů

ze dne 24. 5. 2018

Správce osobních údajů:

Mateřská škola, příspěvková organizace
Věnceslava Metelky 323
512 11 Vysoké nad Jizerou
IČ: 72743565
Zastoupená: Šárkou Štěpánkovou
kontaktní e-mail: reditel@msvysokenj.cz
(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“)
Kontaktní údaje:
jméno: Mgr. Petra Pavelková
e-mail: dpo@msvysokenj.cz

Správce v souladu s platnými právními předpisy,tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních as účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, dále pak citlivé OÚ (zvláštní kategorie OÚ):údaje o zdravotním stavu.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): předškolního vzdělávání, a to na základě Právního důvodu zpracování ( Školský zákon 561/2004 a Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2004Sb). Správce nezpracovává OÚna rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovítepísemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“)a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístupz důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající proSprávce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu VašeOÚpříjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracovánídle spisového a skartačního řádu dle zákona 499/2004u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.